Socratische Dialoog – Publieksparticipatie en Cultureel Erfgoed

Amsterdamse Vondelschool naar de wekelijkse museumles in het Stedelijk Museum Amsterdam; http://wikivisually.com/wiki/File:Anefo_910-9352_Amsterdamse.jpg

 

Aankondiging RCE-Symposium

Een Socratische Dialoog:

“Publieksparticipatie in het cultureel erfgoed en de rol van de erfgoedprofessional: hoe delen we de verantwoordelijkheid?”

Datum:           woensdag 29 November 2017
Tijdstip:          10.00 – 16.30 uur
Locatie:          Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
                       Smallepad 5
                       3811 MG Amersfoort
                       Tel: 033 421 74 21

Doelgroep:    alle erfgoedprofessionals en betrokken burgers

Aantal:            maximaal 80

Kosten:           EUR 50,– (incl. lunch en borrel)

Graag dit bedrag overmaken op bankrekening

                   IBAN nr. NL 46 INGB 0705 0039 22 t.n.v. OCW te Den Haag

                   o.v.v naam deelnemer en ‘RCE Socratisch gesprek 29-11-17 P/000955-1

 

Aanmelden:    graag via dit formulier

De rol van het publiek in het beslissingsproces m.b.t. het beheer en behoud van cultureel erfgoed – zogenaamd publieksparticipatie – krijgt steeds meer aandacht. Heel actueel is dit in de monumentenzorg waar (privé) eigenaren hun eigen plannen indienen en subsidies aanvragen om historische gebouwen te restaureren, renoveren, verduurzamen en/of herbestemmen, en vervolgens de adviezen en meningen van allerlei erfgoed professionals tegenkomen. Ook zijn er steeds meer gevallen waar het publiek medezeggenschap opeist met het omgang van kunst in de openbare ruimte, vooral maar niet uitsluitend bij het verwijderen van monumentale kunst en buitenbeelden. Als gevolg van vele bezuinigingsronden besteden musea veel meer aandacht aan educatie en andere activiteiten om bezoekers aan hun te binden, dit ook onder de noemer publieksparticipatie.

 

Maar wat is de rol van het publiek bij de preservering van het cultureel erfgoed van Nederland? En wat betekent publieksparticipatie voor de rol van de erfgoed professional? Het woord “participatie” betekent niet alleen meedoen of deelname, maar impliceert ook tweerichtingsverkeer en meebeslissen. Is het dan de bedoeling dat professionals en het publiek de verantwoordelijkheid delen voor het beheer en behoud van erfgoed?

 

Tot nu toe bestaat de meeste interactie met het publiek in kwesties van cultureel erfgoed vooral uit de een of andere vorm van zenden door erfgoedprofessionals. Het publiek wordt geïnstrueerd wat haar cultureel erfgoed is en wat belangrijk en waardevol is. De erfgoedprofessional weet wat het beste is. Maar voelt het publiek zich hierdoor wel eigenaar van haar cultureel erfgoed? Of moet het publiek juist meer zeggenschap krijgen in bijv., hoe een monument wordt gerestaureerd, gerenoveerd of herbestemd? Moet het publiek meer te zeggen hebben in de keuze en plaatsing (of weghalen) van kunst in de openbare ruimte? Mag het publiek medebeslissen over wat een museum koopt?  En wat is dan de rol van de erfgoedprofessional?

 

Op woensdag 29 november 2017 organiseert het RCE programma Erfgoed van de Moderne Tijd een bijeenkomst om deze vragen te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van case studies wat wij verstaan onder de term publieksparticipatie en hoe de rol van de erfgoedprofessional en het publiek eruit zou kunnen zien.

 

Socratisch gesprek

Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Deze dialoog wordt door gespreksleiders begeleid, die getraind zijn in de techniek van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een Socratische dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen om elkaars en hun eigen meningen over wat de rol van het publiek en de erfgoedprofessional is in het behoud en beheer van cultureel erfgoed, kortom, hoever publieksparticipatie zou moeten gaan.

 

Voor beslissers, uitvoerders en genieters

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals maar ook deelnemers uit het publiek die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed, vooral in hun directe omgeving. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: museale objecten en collecties, kunst in de openbare ruimte, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz.

 

Voorbeelden uit eigen praktijk

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldformulier aan te geven of u een case study uit eigen praktijk in wilt brengen met een voorbeeld van beslissingen die werden genomen met deelname van het publiek. Het gaat dan om casussen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd  ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover. Als u een case study wilt inbrengen nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.

 

Nadere informatie

Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

www.cultureelerfgoed.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *