De muurschildering Sint-Christoffel in de Grote Kerk, Breda: Het materiaal-technisch onderzoek in situ.

Met zicht op de Christoffel schildering (ca 1535) in de Grote Kerk Breda presenteerde K. Keutgens ‘The St. Christopher wall painting in the Grote Kerk, Breda: The on site material technical study.’

De presentatie was onderdeel van de – grotendeels Engelstalige – bijeenkomst ‘Conservation Science on paintings in situ’ op 13 december, gezamenlijk georganiseerd door de Picture Meeting en het Kleurhistorisch Platform (beide RCE). Link naar het programma: http://wp.me/pLSqf-16H

Abstract door Karin Keutgens

Condition report – The Christoffel Painting was very seriously affected and contaminated by previous radical interventions. The plaster layer showed numerous anomalies and dsturbances with very different and diverse character due to fills and mortar repairs. The actual pictorial layer was heavily soiled and discolored. The image was also largely determined by the many additions and overpainting.

Archival and technical research — Prior to the conservation-restoration, extensive research was done, archival sources consulted and the restoration history examined. Samples were also screened for the identification of the binder, the layer structure and the nature of the superimposed layers.

In situ survey —

The in situ study aimed to understand the material technical structure and insight into the impact of the various 20th century restoration interventions on the uniqueness of the painting and to evaluate the state of preservation. There was a detailed damage image that served as a basis for the further conservation and restoration.

Schadeinventarisatie – De Christoffelschildering was heel ernstig get(k)ek(t)end en gecontamineerd door de vorige ingrijpende interventies. De onderlaag vertoonde talrijke anomalieën en verstoringen met een zeer uiteenlopend en divers karakter ten gevolge van opvullingen en mortelherstellingen. De eigenlijke
picturale laag was sterk vervuild en verkleurd. Het beeld was bovendien in hoge mate bepaald door de vele bij- en overschilderingen.

Archief en Voorafgaand aan de conservatie- werd een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, archivalische bronnen geraadpleegd en de
restauratiegeschiedenis onderzocht. Eveneens werden er monsters gelicht ter identificatie van het bindmiddel, de laagopbouw en de aard van de gesuperposeerde lagen.

In situ opname —

Het onderzoek in situ had tot doel de materiaaltechnische opbouw te begrijpen en inzicht te verkrijgen in de impact van de verschillende 20e eeuwse restauratie-ingrepen op de eigenheid van de schildering en de bewaringstoestand te evalueren. Er werd een
gedetailleerd schadebeeld opgemaakt dat als basis zou dienen voor de verdere conservatie en restauratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *